តារាងពេលវេលា

    
ម៉ោង
06:00 - 07:00 AM Free Free Free Free Free
07:00 - 08:00 AM Free Free Free Free Free
08:00 - 09:00 AM Free Free Free Free Free
09:00 - 10:00 AM Free Free Free Free Free
10:00 - 11:00 AM Free Free Free Free Free
11:00 - 12:00 AM Free Free Free Free Free

01:00 - 02:00 PM Free Free Free Free Free
02:00 - 03:00 PM Free Free Free Free Free
03:00 - 04:00 PM Free Free Free Free Free
04:00 - 05:00 PM Free Free Free Free Free

05:00 - 06:00 PM Free Free Free Free Free
06:00 - 07:00 PM Free Free Free Free Free
07:00 - 08:00 PM Free Free Free Free Free
08:00 - 09:00 PM Free Free Free Free Free
09:00 - 10:00 PM Free Free Free Free Free
10:00 - 11:00 PM Free Free Free Free Free

បញ្ជីតម្លៃថ្ងៃធម្មតា

ពេលវេលា ឈ្មោះតារាង ម៉ោង តម្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ ផ្សេងទៀត
7:00 AM - 5:00 PM Western 1 - Western 2 - Western 3 - Western 4 ( 8 - 9 side ) 1 h 17 $ 0
5:00 PM - 11:00 PM Western 1 - Western 2 - Western 3 - Western 4 ( 8 - 9 side ) 1 h 22 $ 0
7:00 AM - 5:00 PM Western 5 ( A 11 side ) 90 mn 140 $ 0
5:00 PM - 11:00 PM Western 5 ( A 11 side ) 90 mn 160 $ 0

បញ្ជីតម្លៃថ្ងៃចុងសប្តាហ៍

ពេលវេលា ឈ្មោះតារាង ម៉ោង តម្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ ផ្សេងទៀត
5:00 PM - 11:00 PM Western 1 - Western 2 - Western 3 - Western 4 ( 8 - 9 side ) 1 h 22 $ 0
7:00 AM - 5:00 PM Western 1 - Western 2 - Western 3 - Western 4 ( 8 - 9 side ) 1 h 22 $ 0
7:00 AM - 5:00 PM Western 5 ( A 11 side ) 90 mn 160 $ 0
5:00 PM - 11:00 PM Western 5 ( A 11 side ) 90 mn 160 $ 0